Naše společnost se stala autorizovaným distributorem anglického specialisty na laminátové ČOV, firmy WPL, výrobce čistíren HiPAF.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HiPAF

HighPerformanceAeratedFilter

HiPAF1

HiPAF2

HiPAF3

Představení produktu HiPAF:

HiPAF SAF (středobublinný zónový biofiltr se zatopeným bionosičem) je výkonná čistírna odpadních vod navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům a potřebám aglomerací do 3000 ekvivalentních obyvatel, včetně jejich potřeb s ohledem na vyskytující se balastní vody, případně nerovnoměrnost nátoku.

Díky univerzálnosti, spolehlivosti a vysoké efektivitě čistících procesů, HiPAF splňuje nejpřísnější kritéria emisních standardů dle platné legislativy EU, tak i Environmentální agentury v UK, a to i přes minimální vizuální dopad na okolní krajinu.

S počtem více než 1400 instalovaných jednotek po celé Velké Británii a Evropě se HiPAF řadí k nejvyhledávanějším řešením svého druhu na trhu. Zejména je preferovanou volbou většiny společností obchodujících s vodou na Britských ostrovech a odlehlých komerčních areálů, které nejsou trvale připojeny na hlavní kanalizaci. WPL Limited svým zákazníkům nabízí dodávku na klíč zahrnující předvýrobní prohlídku staveniště.

HiPAF PRODUKTOVÉ ŘADY:

  HiPAFMidi čistírna do 350 ekvivalentních obyvatel

-        provedení do jedné kusové nádrže

-        podzemní provedení ze sklolaminátu s velkoformátovými víky

-        nadzemní provedení z oceli, pochozí lávkou, žebříkem a zábradlím

-        nádrž zahrnuje všechny procesní fáze čištění

  HiPAFModular čistírna do 3000 ekvivalentních obyvatel

-          provedení jednotlivých procesních fází čištění do samostatných nádrží

-          vysoká modularita řešení díky kombinaci různých velikostí nádrží

-          podzemní provedení ze sklolaminátu s velkoformátovými víky

-          nadzemní provedení z oceli, pochozí lávkou, žebříkem a zábradlím

-          každá nádrž zahrnuje specifickou fázi čištění, nebo jejich kombinaci

HiPAF čistírna odpadních vod – uplatnění

 1. Vesnice, malé obce a jejich části

 2. Čerpací stanice u dálničních přivaděčů

 3. Hotely a rekreační areály

 4. Restaurace a penziony v krajině

 5. Sportovní areály

 6. Lyžařské areály

 7. Golfové areály

 8. ZOO a tematické parky

 9. Farmy a zemědělské areály

 10. Průmyslové areály a parky

 11. Továrny a závody

 12. Elektrárny

 13. Školy a školky

 14. Kempy a tábořiště

 15. Zahradní centra

 16. Nemocnice a sanatoria

 17. Domy s pečovatelskou službou

 18. a mnoho dalších

HLAVNÍ VÝHODY

- Řešení na klíč dle specifických požadavků projektu – vysoká modularita řešení

- Kvalita čistících procesů až do: BSK5 10 mg/l: NL 10mg/l: N-NH4 2mg/l (s terciérním stupněm čištěním)

- Spolehlivý provoz se záložním dmychadlem

- Prokazatelně nízké provozní náklady

- Minimální vizuální dopad na okolí

- Bez vnitřních mechanicky se pohybujících částí

- Nevyžaduje složitou instalaci ani velký rozsah stavebních prací

- Systém vík umožňující bezpečný a čistý přístup k interiéru systému

- Jednoduchá a rychlá údržba bez nutnosti vyvážení kalu

HiPAFMOBILNÍ A DOČASNÉ ČISTÍRNY

1. Nadzemní provedení

2. Mobilní HiPAF čistírna může být provedena ze sklolaminátu nebo oceli

- v případě sklolaminátového řešení se jedná o kruhový půdorys nádrže

- v případě řešení z oceli, nádrž je navržena hranatá

- vždy zahrnuje pochozí lávku, žebřík a zábradlí

 Možnosti využití

1. Dočasné staveniště a areály

2. Selhávající, již existující čistírny odpadních vod

3. Pohotovostní stav, který vyžaduje čištění odpadních vod v daném místě

 Hlavní výhody

1. Flexibilní financování a volba doby pronájmu

2. Bez nutnosti instalace a vlastnění čistírny –výrazná finanční úspora

POPIS A VÝHODY ČOV HiPAF

Technologicky lze čistírnu zařadit jako hybridní MBBR (MovingBedBiofilmReactor) - biofiltr, který se vyznačuje nízko zátěžovou aktivací biomasy přisedlé na plovoucích nosičích se stabilní nitrifikací.

POPIS TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ BIOREAKTORU MBBR

Technologie MBBR byla vyvinuta v oblasti Skandinávie před více než 30 lety, a to jako intenzifikační prvek biologických procesů probíhajících při čištění odpadních vod. MBBR pracuje na principu biologické degradace prostřednictvím imobilizované biomasy mikroorganismů. Odlišnost MBBR od konvenčních technologií využívajících suspenzi aktivovaného kalu volně dispergovaného v odpadní vodě spočívá ve fixaci mikroorganismů na nejrůznějších typech inertních nosičů. Tím dochází k výraznému navýšení kapacity aktivní biomasy a k udržení pomalu rostoucích, zejména nitrifikačních bakterií v systému.

Fixace mikroorganismů a následná tvorba biofilmového nárůstu na inertních nosičích je přirozený proces. Materiál nosičů je založen výhradně na bázi umělých hmot a vykazuje vysoký specifický povrch, nízkou hustotu (blízkou odpadní vodě) a vysokou mezerovitost. Jedná se zejména o členité perforované kroužky či válečky různých velikostí.

Mezi výhody MBBR patří zejména stabilizace nitrifikace při nízkých teplotách, vhodnost systému pro řídké odpadní vody, vysoká odolnost mikroorganismů fixovaných na nosičích vůči kolísání kvality a množství přitékající odpadní vody, toxikantům a jiným polutantům s inhibičními účinky i rychlá adaptace systému v případě jejich náhlého výskytu. Dále je nutné zmínit také významnou eliminaci problémů týkajících se separačních vlastností aktivovaného kalu, tj. výskyt vláknitého bytnění, tvorba biologických pěn apod. MBBR vykazuje vysokou flexibilitu s ohledem na možnost dalšího zvyšování kapacity reaktoru zvýšením procenta plnění nosičem. Vzhledem k intenzivnímu míchání reaktoru je kromě preventivního čištění nosičů biomasy zajištěn také velmi účinný transport substrátu k mikroorganismům biofilmového nárůstu, čímž je docíleno vysokých reakčních rychlostí daných biochemických procesů. 

Mezi handicapy MBBR patří zejména zvýšené požadavky na dodávku vzduchu. Ten je nutný jednak pro zajištění oxických podmínek, ale především pro zabezpečení intenzivní homogenizace, a tedy dostatečného pohybu nosičů v reaktoru. Za tímto účelem je do MBBR instalována středobublinná aerace. Dále je nutné zmínit také vyšší investiční náklady související s pořízením nosičů biomasy a nutnost instalace mechanického předčištění (průlina cca. do 3mm) surové odpadní vody, jelikož jinak může zejména u komunálních odpadních vod docházet k ucpávání vnitřní struktury nosičů.

Výše popsané technologické problémy eliminuje WPL svým produktem HiPAF na minimum a to tím, že jsou použity PP nosiče s nižším specifickým povrchem od 140 do 300m2/m3 a zároveň bioreaktor je plněn na vysoké procento plnění tak, aby nedocházelo k celkovému plování biocenózního lože, ale zejména rotacím nosičů kolem svých os. Tím je zajištěno celkové snížením použitého objemu vzduchu k míchání.Plnění nosiči je provedeno v kaskádě s postupným nárůstem specifického povrchu (od 140 do 300 m2/m3), čímž je zabráněno problému ucpávání struktury nosičů.

Navíc je nutné přihlédnout také k faktu použití primární sedimentační nádrže, která zajistí fragmentaci kalové vody, kdy hustší primární kal je odčerpáván do průtokového kalového zásobníku RADS k dalšímu zpracování a na MBBR reaktor je přiváděná střední frakce kalové vody.

Investiční náklady jsou sníženy fyzickou kontejnerizací této technologie do sklolaminátových kontejnerů různých tvarů a délek. Celé technologické řešení balené v kontejnerech se cenově pohybuje v rozpětí od 5000 do 7000,- Kč bez DPH/EO (nezahrnuje stavební náklady). Díky kontejnerizaci MBBR je produkt HiPAF velmi flexibilní pro použití v lokalitách do 2000EO, které trpí vysokým rozkolísáním nátoku a kvality přitékajících odpadních vod, kdy vhodnou kombinací jednotlivých prvků (kontejnerů) HiPAF může být docíleno ideálního řešení.

Výsledné technologické uspořádání je často označováno jako tzv. hybridní systém, hybridní MBBR. U klasických aktivačních systémů je obvykle limitujících faktorem pomalá kinetika nitrifikace. Pokud je však MBBR použit právě pro intenzivní nitrifikaci (zejména tam, kde se nevyžaduje odstraňování celkového dusíku), dochází k cílenému růstu nitrifikačních bakterií a ke zvýšení celkové rychlosti transformace (oxidace) amoniakálního dusíku.

Popis čistícího procesu

Systém HiPAF je v souladu s normativními i legislativními předpisy platnými v ČR. Výhodou tohoto systému je modularita, kdy vhodnou kombinací prvků jednotlivých velikostí lze docílit požadovaných kapacit konkrétních technologických celků.

Z hlediska technického i legislativního je technologie HiPAF plně ve shodě s požadavky kladenými na technologii čištění odpadních vod a je ve shodě i se standardy aplikovanými v ČR pro řešení čištění komunálních odpadních vod.

Technologie splňuje nároky norem na technické řešení a podmínky provozu. Ve smyslu provozu je technologie řešena následujícím způsobem:

Odpadní voda je přes česle (hrubé a jemné mechanické předčištění) přivedena do primární usazovací nádrže, která je tvarově řešena v řezu jako „V“ profil. Zde dochází k přirozené sedimentaci primárního kalu a jeho transferu pomocí mamutových čerpadel (pneumaticko-hydraulické čerpadla spouštěné časově ovládanými elektromagnetickými ventily) do kalového zásobníku RADS a tím až k30% snížení biologicky odbouratelných látek (BSK5) v nátoku na MBBR. Primární zóna poskytuje také tzv. vyrovnávací kapacitu mezi denním průměrným bezdeštným a maximálním (špičkovým) přítokem. Navíc je vybavena vnitřními dělícími přepážkami s otvory ve své střední výšce pro umožnění vstupu pouze střední frakce kalové vody do další fáze čistícího procesu a slouží tak i k zachytávání mechanicky plovoucích látek.

Zařízení RADS slouží k aerobní stabilizaci, redukci a uskladnění primárních a sekundárních kalů. Aerobní stabilizace v tomto zařízení probíhá dle principů intenzivní endogenní respirace. Zařízení je vybaveno vnitřní aktivační komorou, do které natéká surový kal. Zde dochází k jeho provzdušňování integrovaným hrubo-bublinným provzdušňovacím prvkem, umožnění metabolické činnosti baktérii, zejména respiraci heterotrofních baktérii. Ty jsou v čistírenských technologiích hlavními činiteli rozkladu znečišťujících látek, a díky jejich respiraci dochází k mineralizaci organických látek na CO2 a H2O (a případně i jiné minerální složky dle charakteru substrátu).

Z biochemického hlediska se jedná o systém na sebe navazujících enzymových dějů, které zahrnují několik na sebe navazujících dějů: transport substrátu do buněk / rozklad substrátu většinou na organické kyseliny / mineralizace těchto kyselin na CO2 a H2O, při současném odnímání vodíku / přenos vodíku do respiračního řetězce.

Ze zařízení RADS dochází v pravidelných intervalech k odkalování prostřednictvím kalového ventilu Bauer DN100 nebo DN150 s bajonetovou spojkou. Ve vnějším obvodu aktivační komory se nachází integrovaná dosazovací zóna (klidová), ve které se kalová voda odsadí a gravituje zpět do primární zóny.

Z primární usazovací zóny natéká střední frakce kalové vody hydraulicky, případně nuceně za pomocí k tomu určené mamutky do hybridního MBBR reaktoru (biozony). Biozóna je navržena jako vícekomorový kaskádovitý bioreaktor s biomasou přisedlou na volně se vznášejících nosičích, aktivovanou středo-bublinným provzdušňovacím systémem. Biozóna je členěna do komor (kaskád) naplněných jemnodutinkovými plastovými nosiči, které umožní biocenóze ulpívat na jejich povrchu a vytvářet tak kompaktní bakteriální biofilm.

Takto aktivovaný biofilm dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. V této části čistírny probíhají intenzivní karbonatační a nitrifikační procesy.  Navíc bakteriální biofil vytvořený na povrchu nosičů je výrazně robustnější než vločky konvenčních aktivačních systémů a lépe odolává případným rizikovým situacím, jako naředění dešťovou vodou nebo výrazné snížení množství nutrientů. Segmentace biozóny zajišťuje nucený průtok přes všechny komory, a tím průběžné pročišťování celého toku s nárůstem plochy aktivovaného biofilmu (od 140 m2/m3 až po 300 m2/m3) a eliminaci rizika ucpávání struktury nosičů.

Poslední komora MBBR reaktoru je vybavena automatickým dávkovacím zařízením železitých solí k vysrážení sloučenin fosforu a mísící komorou. Směs vody, vloček vysráženého fosforu a aktivovaného kalu následně sedimentují přirozenou formou v dosazovací nádrži „V“ profilu a jsou společně s ostatními sedimenty odváděny pomocí pneumaticko-hydraulického čerpání (mamutek) do kalového zásobníku RADS. Vyčištěná voda z dosazovací zóny přepadá přes přepadovou hranu do odtokového potrubí a odtéká do přirozeného recipientu, nebo případně do terciérního stupně čištění, pokud je takový navržen.

Čistírna HiPAF je navržena v souladu s emisními standardy danými platnou legislativou.Emisní standardy pro základní sledované parametry, které je možné s čistírnou HiPAF dosáhnout a jsou společností WPL Ltd. garantovány po dobu životnosti ČOV:

BSK5 = 10 mg/l

NL = 10 mg/l (terciérní filtrace)

N-NH4 = 2 mg/l

Nc = 15mg/l

Pc = 1,5 mg/l

Dále lze čistírnu HiPAF provozovat také v podmínkách střídavě aerobních i anaerobních. Konkrétně lze uvažovat o rozčlenění aktivačního systému (biozóny) do tří nebo čtyř samostatných částí a systém vystrojit tak, aby bylo možné provozovat cca 1/4 - 1/3 objemu v anoxických podmínkách a zbylé nádrže pak v podmínkách oxických. Případně vytvořit podmínky pro kultivaci směsné biomasy a provozovat celý systém s časovou segregací nitrifikace a denitrifikace. Tímto způsobem lze dosáhnout velmi příznivých hodnot při odstraňování celkového dusíku (Nc) z odpadní vody.

Obecné výhody technologie HiPAF

 1. Robustnost ZÓNOVÉHO MBBR biofiltru s biomasou přisedlou na nosičích
  1. Schopnost splnit emisní standard od 10% do 130% návrhového látkového zatížení
  2. Schopnost spolehlivé funkce v případě výskytu balastních vod
  3. Účinnost přes 95%
  4. Lze využívat v podmínkách oxických i anoxických
  5. Nízkozátěžová aktivace = nízká spotřeba energií pro proces aktivace
  6. Kompaktnost systému rezultuje v menší fyzické rozměry
 2.  Unikátní systém kalového zásobníku
  1. Redukce surových kalů pomocí endogenní respirace
  2. Modularita systému pro 8, 12 a 22 m3
  3. Možnost rozšíření doby vývozu kal
 3.  Materiálové řešení
  1. Provedení nádrží ze sklolaminátu – nehrozí riziko koroze
  2. Velkoformátové víka pro vstup do ČOV
  3. Eliminace rizik na staveništi
 4. Provozní výhody
  1. Žádné vnitřní elektrické ani pohyblivé části – preference mamutek
  2. Automaticky nastavitelné propírání biocenózního lože – regenerace ČOV
  3. Údržba systému vzduchu z povrchu nádrže

HiPAF Midi

 HiPAFMidi2

Legenda znázorňující čistící proces HiPAF Midi:

1. Primární usazovací část

2. Směr toku

3. Systém rozvodů vzduchu

4. Biologická část čištění (biozóna)

5. Středobublinné provzdušňovače ve spodní části každé komory

6. Filtrační dutinkové plastové nosiče

7. Transport usazeného kalu zpět do primární usazovací části

8. Dosazovací část

Kónické sedimentační nádrže

-          určeny pro primární a sekundární sedimentaci

Kónické nádrže 1 Kónické nádrže 2

Kónické nádrže 3

WPL Kónické sedimentační nádrže jsou kvalitní sklolaminátové konstrukce sloužící k primární nebo sekundární sedimentaci. Jsou navrhovány v různých velikostních řadách tak, aby jejich využití s ohledem na specifické požadavky našich projektů bylo co nejširší.

Výhody:

-          sklolaminátová konstrukce, konstrukční prvky z nerezavějící oceli

-          odolné vůči většině chemikálií

-          sklon kónické části – 60°

-          možnost nástavby bočnice pro zvětšení objemu

-          podzemní nebo nadzemní provedení(do průměru 4m)

-          orientace nádrží dle požadavků našich klientů

-          bezpečnostní obtok na vyžádání

-          lapač plovoucích nečistot (shrabovák) na vyžádání

-          vybavena vtokovým bubnem a odtokovým žlabem

-          různé typy zábradlí, můstek nebo sklolaminátové víka jako volitelné vybavení

Kónické nádrže 4

Technické informace

Průměr nádrže [m]

Výška nádrže [m]

Výška bočnice [m]

Plocha hladiny [m2]

Objem [m3]

Objem navíc [m3]-zvýšení bočnice o 0,5m

Váha [kg]

2.4

3.0

1.4

4.5

8.1

2.25

400

3.0

3.3

1.2

7.0

12.2

3.55

500

4.0

4.0

1.0

12.6

22.6

6.30

1000

5.0

4.6

0.8

19.6

38.1

9.80

1500

6.0

5.5

0.8

28.3

62.3

14.15

3000

Instalace, servis a údržba

Každá sedimentační nádrž je dodávána společně s instalačním a provozním manuálem.  WPL nebo její smluvní partneři mohou poskytnout uvedení nádrže do provozu a zaškolení obsluhy. Stavební připravenost by měla být provedena vybraným stavebním dodavatelem.

RADS – kalová koncovka

RADS 1 RADS 2

S ohledem na implementaci nařízení, které zakazuje likvidaci surových kalů v rámci zemědělských aktivit, vyvstal problém, jak účinně redukovat a upravovat množství těchto kalů. Důsledkem implementace tohoto nařízení provozovatelům čistíren odpadních vod narostly náklady na jejich odvoz a likvidaci.

Proto WPL přichází na trh s jedinečným kalovým zásobníkem RADS, který byl intenzivně vyvíjen po dobu 4 let. Technologie zpracování kalů v RADS vychází z principů hrubobublinné aktivace, kdy je do jednotky přečerpávána tuhá frakce primárních a sekundárních kalů pomocí pneumaticko-hydraulického čerpání, jejich aktivace v kónickém reaktoru, aerobní stabilizace a dosazení. Kalová voda je vrácena zpět do systému čov a tuhá složka je stabilizována uvnitř reaktoru, odkud je v pravidelných intervalech odvážena k likvidaci.

Jedinečnost zařízení RADS již byla ověřena na našich referenčních stavbách a jeho testování prokázalo až čtyřnásobné rozšíření intervalu pro vývoz kalů.

Hlavní výhody:

-          nárůst délky intervalu vývozu kalů

-          redukce nákladů na provoz ČOV

-          až čtyřnásobné rozšíření délky intervalu vývozu kalů

-          minimální údržba zařízení i dmychadla

-          využití u nových, tak i stávajích ČOV

-          žádné vnitřní pohybující se komponenty – bez údržby

-          nízký vizuální dopad na okolí

-          bez zápachu

-          shrabovák plovoucích kalů na vyžádání

Technologické výhody

-          výrazná redukce množství BSK5 a nerozpustných látek díky procesu endogenní respirace

-          minimální technologický dopad vratné kalové vody na proces ČOV

-          může posloužit jako balanční nádrž během špičkového přítoku do primární sedimentační části ČOV

-          hrubobublinné provzdušňování přináší efektivní přenos kyslíku a míchání aktivovaného kalu uvnitř reaktoru

-          minimální stavební připravenost pro instalaci

Model

Průměr [m]

Hloubka uložení v zemi [m]

Výška bočnice [m]

Výška kužele [m]

Hloubka dna nivelety [m]

Váha [kg]

Objem [m3]

RADS 2.4

2.4

3.0

1.4

1.6

0.18

400

8.1

RADS 3.0

3.0

3.3

1.2

2.1

0.24

500

12.3

RADS 4.0

4.0

3.9

0.9

3.0

0.25

1000

22.6

 

 

 

 

Technické informace a rozměry

RADS 3

Popis procesu

Surový sedimentovaný kal je pomocí pneumaticko-hydraulického čerpání, nebo případně pomocí kalového čerpadla čerpán do kruhové komory reaktoru. Při spodním okraji reaktoru je umístěn sací tubus s hrubobublinným provzdušňovacím elementem, který zajišťuje dodávku vzduchu.

Díky specifickému tvaru zařízení a rozdílu hustot kapalin při provzdušňování vzniká v tubusu tzv. Venturiho efekt a kapalina o větší hustotě má tendenci stoupat. Za pomocí tohoto fyzikálního jevu je zajištěno cirkulování směsi kalu v reaktoru, aktivace biologické činnosti této směsi. Samotná redukce kalů je vyvolána endogenní respirací, čili procesem spotřebování kyslíku až po vyčerpání veškerého rozložitelného substrátu vně buněk mikroorganismů, které jsou v kalové směsi přítomny.

V okolí reaktoru se nachází tzv. zklidňující sedimentační zóna, která zajistí gravitační oddělení zbytkové biomasy a nerozpustných látek od kalové vody. Kalová voda odtéká přes odtokový žlab zpět do procesu ČOV.

Každé zařízení RADS je vybaveno samostatným dmychadlem, které zajišťuje dodávku procesního vzduchu a také odkalovacím potrubím s bajonetovou spojkou.

Záruky a doba dodání.

Zařízení je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Doba dodání je závislá na vytížení výrobního plánu WPL. Běžná doba dodání je 10 týdnů.

Materiálové řešení:

Hlavní skelet nádrže a víka je proveden ze sklolaminátu. Vnitřní reaktor, sací tubus, odtokový žlab a provzdušňovací element jsou z PVC. Spojovací prvky a prostředky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

TOPlist

Kontakt

Metal MB s.r.o.
Oderská 19
742 36 Jakubčovice n. Odrou
+420 603 284 771
25869795
DIČ CZ25869795

eu (originál)